قسمت بیست و دوم: Persian podcast, a short introduction

قسمت بیست و دوم: Persian podcast, a short introduction

E22: Persian podcast, a short introduction

This is Radio Laleh and in this episode, you hear a short introduction into persian podcasts. This is the only episode of Radio laleh that is made in English, for non speaking people who are curious to know a little bit more about Iranian young people, this time via a media called podcast.

اشتراک گذاری این مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.